უძრავი ქონება და პრივატიზაცია

აღნიშნულ სფეროსთან დაკავშირებით, ჩვენი იურიდიული კომპანია უზრუნველყოფს შემდეგი სახის მომსახურეობას:
• იურიდიული კონსულტაციისა და იურიდიული მომსახურების გაწევას;
• უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების მომზადებას, გაფორმებას და საჯარო რეესტრში მათ რეგისტრაციას;
• ინვესტორების სასარგებლოდ შესაძენი ქონების სამართლებრივი შეფასების ჩატარებას;
• შესაბაიმისი იჯარისა და ქირავნობის ხელშეკრულების გაფორმებას;
• პრივატიზაციის პროცესში კლიენტის ინტერესების დაცვას/წარმოდგენას;