უძრავი ქონება და პრივატიზაცია

აღნიშნულ სფეროსთან დაკავშირებით, ჩვენი იურიდიული კომპანია უზრუნველყოფს შემდეგი სახის მომსახურეობას:

  • იურიდიული კონსულტაციისა და იურიდიული მომსახურების გაწევას;
  • უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების მომზადებას, გაფორმებას და საჯარო რეესტრში მათ რეგისტრაციას;
  • ინვესტორების სასარგებლოდ შესაძენი ქონების სამართლებრივი შეფასების ჩატარებას;
  • შესაბაიმისი იჯარისა და ქირავნობის ხელშეკრულების გაფორმებას;
  • პრივატიზაციის პროცესში კლიენტის ინტერესების დაცვას/წარმოდგენას;